Слов`янська гімназія
Головна сторінка Про гімназію Навчальна діяльність Проектна діяльність Для батьків Для учнів Фотогалерея Корисні посилання
Меню
ОГОЛОШЕННЯ

Список вулиць та будинків, закріплених за закладами освіти Дарницького району «дивись тут»

НАШІ ПАРТНЕРИ

__________________________

__________________________

ПОСИЛАННЯ

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 
Положення про батьківські комітети


1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківські комітети (далі – комітети) СЗЗ «Слов’янська гімназія» м. Києва визначає їх функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі – заклад).

1.2. Комітети є добровільним громадським формуванням, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом закладу освіти, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів та закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів / закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску тощо).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

·формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

·виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

·формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

·захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

·здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

·запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

·всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

·організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

·вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу, благоустрою, вдосконалення навчально – виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

·законність,

·гласність,

·колегіальність,

·толерантність,

·виборність,

·організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють і діє від їх імені.

Комітет класу: голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет та його голова обираються на загальних зборах батьківського активу. Заступник голови обирається на засіданні Комітету.

3.4. Кількісний склад Комітету гімназії складає дванадцять осіб (голова Комітету та по одному представнику від паралелі класів, термін його повноважень визначають збори Батьківського активу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати позачерговізбори батьків закладу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах/зборах батьківського активу.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи гімназії, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітетах, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між директором гімназії і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються Дарницьким районним управлінням освіти або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу – керівництвом навчального закладу або радою закладу.

3.11. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків (батьківського активу) один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.12. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету протягом поточного навчального року.

3.13. Адміністрація СЗЗ «Слов’янська гімназія», класні керівники інші педагогічні працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення, зміст протоколів та рішень Комітетів різного рівня.

4. Права та обов’язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

·брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

·вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради гімназії щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

·за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

·скликати позачергові батьківські збори (конференції);

·створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, каси взаємодопомоги, добровільні банки батьківських внесків у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань;

·надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

·сприяти покращенню харчування учнів;

·сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

·брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

·контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;

·сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

·звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

·бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітети зобов’язані:

·виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

·вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються протягом поточного навчального року;

·надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора гімназії або відповідного органа управління освітою;

·залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

·організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

·у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії під час проведення атестації педагогічних працівників закладу.

Правова підстава: Примірне Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів / затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2004 року №440.


 
© 2009 - 2013 Слов'янська гімназія Титульна сторінка l Форум l Реєстрація l Зв`язок з нами


Блог о SEO Всё для Windows Phone